• 2019/20 Hong Kong Budget Highlights
刊物:

2019/20 Hong Kong Budget Highlights

27-02-2019

立信德豪較早前曾去信財政司司長,就2019/20年度財政預算案的各項企業及民生議題提出建議,詳情請參閱:

立信德豪給予財政司司長就2019-20財政預算案之建議

 

"2019/20 Hong Kong Budget Highlights" 主要概述政府年度財政預算案的重點。